تورهای دوچرخه سواری برگزار شده باچرخ

در این قسمت تمام تورهای باچرخ که تاریخ آنها گذشته و لیدرهای دوچرخه سوار آنها را طراحی کرده بوده اند، برای مشاهده قرار داده شده است.

ارمنستان گردی با دوچرخه

تهران
١٣٩٨/٠٥/٢١
ایروان
١٣٩٨/٠٥/٢٥
تهران
١٣٩٨/٠٥/٢١
ایروان
١٣٩٨/٠٥/٢٥

تور سایکل توریستی یک روزه جاجرود

تهران
١٣٩٨/٠٤/١٤
جاجرود
١٣٩٨/٠٤/١٤
تهران
١٣٩٨/٠٤/١٤
جاجرود
١٣٩٨/٠٤/١٤