در این قسمت تمام تورهای باچرخ که تاریخ آنها گذشته و لیدرهای دوچرخه سوار آنها را طراحی کرده بوده اند، برای مشاهده قرار داده شده است.

تور دوچرخه سواری جنگل های ارسباران و تبریز گردی

شیراز
١٣٩٨/٠٦/٣٠
تبریز
١٣٩٨/٠٧/٠٢
شیراز
١٣٩٨/٠٦/٣٠
تبریز
١٣٩٨/٠٧/٠٢

سفر سایکل توریستی ماجراجویانه

اصفهان
١٣٩٨/٠٦/٢٣
اورامان
١٣٩٨/٠٧/٠٩
اصفهان
١٣٩٨/٠٦/٢٣
اورامان
١٣٩٨/٠٧/٠٩

تور دوچرخه سواری ترابزون ترکیه

تبریز
١٣٩٨/٠٦/٢٠
ترابزون
١٣٩٨/٠٦/٢٦
تبریز
١٣٩٨/٠٦/٢٠
ترابزون
١٣٩٨/٠٦/٢٦

تور آبشار ارنگه

قزوین
١٣٩٨/٠٤/٢٨
البرز
١٣٩٨/٠٤/٢٨
قزوین
١٣٩٨/٠٤/٢٨
البرز
١٣٩٨/٠٤/٢٨

ارمنستان گردی با دوچرخه

تهران
١٣٩٨/٠٥/٢١
ایروان
١٣٩٨/٠٥/٢٥
تهران
١٣٩٨/٠٥/٢١
ایروان
١٣٩٨/٠٥/٢٥

تور سایکل توریستی یک روزه جاجرود

تهران
١٣٩٨/٠٤/١٤
جاجرود
١٣٩٨/٠٤/١٤
تهران
١٣٩٨/٠٤/١٤
جاجرود
١٣٩٨/٠٤/١٤