تورهای دوچرخه سواری برگزار شده باچرخ

در این قسمت تمام تورهای باچرخ که تاریخ آنها گذشته و برگزار شده اند برای مشاهده قرار داده شده اند.

سفر سایکل توریستی ماجراجویانه

اصفهان
١٣٩٨/٠٦/٢٣
اورامان
١٣٩٨/٠٧/٠٩
اصفهان
١٣٩٨/٠٦/٢٣
اورامان
١٣٩٨/٠٧/٠٩

تور دوچرخه سواری در کیلان دماوند

تهران
١٣٩٨/٠٥/١٨
کیلان
١٣٩٨/٠٥/١٨
تهران
١٣٩٨/٠٥/١٨
کیلان
١٣٩٨/٠٥/١٨

تور دوچرخه سواری ترابزون ترکیه

تبریز
١٣٩٨/٠٦/٢٠
ترابزون
١٣٩٨/٠٦/٢٦
تبریز
١٣٩٨/٠٦/٢٠
ترابزون
١٣٩٨/٠٦/٢٦

تور آبشار ارنگه

قزوین
١٣٩٨/٠٤/٢٨
البرز
١٣٩٨/٠٤/٢٨
قزوین
١٣٩٨/٠٤/٢٨
البرز
١٣٩٨/٠٤/٢٨

ارمنستان گردی با دوچرخه

تهران
١٣٩٨/٠٥/٢١
ایروان
١٣٩٨/٠٥/٢٥
تهران
١٣٩٨/٠٥/٢١
ایروان
١٣٩٨/٠٥/٢٥

تور سایکل توریستی یک روزه جاجرود

تهران
١٣٩٨/٠٤/١٤
جاجرود
١٣٩٨/٠٤/١٤
تهران
١٣٩٨/٠٤/١٤
جاجرود
١٣٩٨/٠٤/١٤