در این قسمت تمام تورهای باچرخ که تاریخ آنها گذشته و لیدرهای دوچرخه سوار آنها را طراحی کرده بوده اند، برای مشاهده قرار داده شده است.

تور دوچرخه سواری و گردشگری کیش

تهران
١٣٩٨/١١/٢٢
کیش
١٣٩٨/١١/٢٥
تهران
١٣٩٨/١١/٢٢
کیش
١٣٩٨/١١/٢٥

تور رکاب زنی روستای چشمه شور

تهران
١٣٩٨/١١/٠٣
قم
١٣٩٨/١١/٠٣
تهران
١٣٩٨/١١/٠٣
قم
١٣٩٨/١١/٠٣

تور گردشگری با دوچرخه در سرخه سمنان

تهران
١٣٩٨/١٠/٢٦
سرخه
١٣٩٨/١٠/٢٧
تهران
١٣٩٨/١٠/٢٦
سرخه
١٣٩٨/١٠/٢٧

دوچرخه سواری در مسیر خانه های دستکند

تهران
١٣٩٨/١٠/١٣
اشتهارد
١٣٩٨/١٠/١٣
تهران
١٣٩٨/١٠/١٣
اشتهارد
١٣٩٨/١٠/١٣

رکاب زنی در مسیر کاروانسرای قصر بهرام

تهران
١٣٩٨/٠٩/١٤
سمنان
١٣٩٨/٠٩/١٥
تهران
١٣٩٨/٠٩/١٤
سمنان
١٣٩٨/٠٩/١٥

رکاب زنی در چابهار و بندر تنگ

تهران
١٣٩٨/١٠/٠٥
چابهار
١٣٩٨/١٠/٠٨
تهران
١٣٩٨/١٠/٠٥
چابهار
١٣٩٨/١٠/٠٨

رکابزنی دریاچه نمک قم

تهران
١٣٩٨/٠٨/١٦
قم
١٣٩٨/٠٨/١٦
تهران
١٣٩٨/٠٨/١٦
قم
١٣٩٨/٠٨/١٦