باچرخ به عنوان اولین پلتفرم تـور و گـردشـگری با دوچـرخه، از راهنمایان گردشگری آژانس‌های مسافرتی که توانایی برنامه ریزی و اجرای تور دوچرخه را دارند دعوت به همکاری بعمل می آورد. برنامه ریزی، قیمت گذاری و اجرای ۰ تا ۱۰۰ تور با شخص راهنما و آژانس مسافرتی راهنما میباشد و هزینه دریافتی از مسافر نیز برای آژانس مسافرتی ارسال میگردد. باچرخ نمایش دهنده، تسـهیل کننده و تبلیغ کننده تور دوچرخه میباشد و در کنار هزاران کاربر علاقه مند به تور دوچرخه که عضو سایت باچرخ هستند، ارائه دهنده خدمات جانبی در تورها از جمله بیمه دوچرخه سواری نیز میباشد.

مراحل لازم برای دسترسی ساخت تور در باچرخ

احراز هـویت اولیـه با ارسال مشخصات در این صفحه

ایـمیل کردن مـدارکِ لازم پـس از تائیدیه اول بـاچـرخ

ارسال سفته حسن انجام کار از طرف راهنمای گردشگری

نوشتن سـفرنامه تـور دوچرخه اجرا شده توسط راهنما

راهنمای تور دوچرخه سواری

نکات مهم که راهنمایان دوچرخه سوار باید بدانند

در هنگام ارسال فرم در این صفحه، اگر تصویر کارت راهنمای گردشگری ضمیمه نـگردد فرم بررسی نـــخواهد شد.

راهنمای تور آژانس مسافرتی موظف است طبق قوانین و مقررات باچرخ رفتار کند و بهترین کیفیت را در هر تور دوچرخه ارائه دهد.

پس از پایان هر تور، از مسافران نظرسنجی صورت میگیرد، اگر کیفیت اجرایِ تور پایین باشد، با شخص راهنما قطع همکاری میگردد و ادامه همکاری در زمان آینده نیز امکان پذیر نــخواهد بود.

لازم است راهنما، مـدارک مرتبط با گردشـگری و دوچـرخـه سـواری داشته باشد و با تعمیـر دوچرخه به طور کامل آشنا باشد، زیرا تعمیر احتمالی دوچرخه در تورها به عهده راهنـمای تور میباشد.