باچرخ به عنوان اولین پلتفرم تـور و گـردشـگری با دوچـرخه، از راهنمایان گردشگری که توانایی برنامه ریزی و اجرای تور دوچرخه را دارند دعوت به همکاری بعمل می آورد. برنامه ریزی، قیمت گذاری و اجرای ۰ تا ۱۰۰ تور با شخص راهنما است و هزینه دریافتی از مسافر نیز برای راهنما ارسال میگردد. باچرخ نمایش دهنده و تسـهیل کننده تور دوچرخه و ارائه دهنده خدمات جانبی از جمله کرایه دوچرخه و بیمه میباشد.

مراحل لازم برای دسترسی ساخت تور در باچرخ

احراز هویت اولیـه با ارسال مشخصات در این صفحه

ایمیل کردن مـدارکِ لازم پـس از تائیدیه اول باچـرخ

پرداخت هزینه ۲۰۰ هزار تومانی برای عضویت ۱ سـاله

نوشتن یک سفرنامه در باچرخ برای آشنایی مسافران

راهنمای تور دوچرخه سواری

نکات مهم که راهنمایان دوچرخه سوار باید بدانند

در هنگام ارسال فرم در این صفحه، اگر تصویر کارت ملی و یا شناسنامه ضمیمه نـگردد فرم بررسی نـــخواهد شد.

راهنمای تور موظف است طبق قوانین و مقررات باچرخ رفتار کند و بهترین کیفیت را در هر تور دوچرخه ارائه دهد.

پس از پایان هر تور، از مسافران نظرسنجی صورت میگیرد، اگر کیفیت اجرایِ تور پایین باشد، با شخص راهنما قطع همکاری میگردد و ادامه همکاری در زمان آینده نیز امکان پذیر نــخواهد بود.

لازم است راهنما، مـدارک مرتبط با گردشـگری و دوچـرخـه سـواری داشته باشد و با تعمیـر دوچرخه به طور کامل آشنا باشد، زیرا تعمیر احتمالی دوچرخه در تورها به عهده راهنـمای تور میباشد.